ونتوری

ونتوری یا نازل این قطعه به صورت کششی یا ریختگری می باشد، که نمونه های کششی با توجه به مصرف بیشتر در آلیاژ گوناگون از قبیل آلومینیوم، آهن،مس،استیل در ضخامت و ابعاد مورد نظر تولید می گردد.