فیلتر هپا

این نوع فیلتر در کلاس با بازدهی H10   تاH13  و مخصوص گرفتن ذرات بسیار ریز با ابعاد 300nm است و در بیمارستان ها صنایع، داروسازی و وسایل پزشکی و صنایع الکترونیکی کاربرد دارد.