فیلتر پرس

جهت جداسازی ذرات جامد از مایع درمحلول های سوسپانسیون در فرآیندهای مختلف صنعتی بکار میرود