فیلتر کاتریج

در این نوع فیلتر، کاغذ یا پارچه فیلتر چین خورده به صورت مدور یا استوانه ای شکل بین دو درپوش فلزی یا پلاستیکی قرار می گیرد.