بگ فیلتر

تولید شده از لایه پلی استری جهت جدا سازی ذرات معلق از سیالات