استین الک

در کارخانجات آرد جهت انتقال آرد و گندم بصورت تک رینگ و چند رینگ در سایز و ابعاد مختلف